Hotet mot den svenska nationen och dess medborgare.

Den här artikeln bör läsas av alla röstberättigade svenskar före valet i september 2022. Då är sista tillfället att stoppa och undanröja det hot mot människorna/medborgarna som artikeln beskriver så träffande.

https://morklaggning.wordpress.com/2021/04/25/hur-allting-hanger-ihop/

Svenska Kyrkans historiska ödesval.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Då avgörs det om vår kyrka kan återföras till att vara ett kristet trossamfund av traditionellt västerländskt snitt. För det krävs att den socialdemokratiska hegemonin över Kyrkomötet bryts, och ersätts av de krafter som vill avskaffa politiseringen, hejda sekulariseringen, göra slut på det pro-islamska inflytandet och tillintetgöra den subversiva mentala förgiftningen av det svenska samhället.

För detta behövs en total mobilisering av alla goda krafter med medlemskap och rösträtt i kyrkan. Om inte detta trendbrott och denna maktväxling sker i årets val, är slaget om fädrens kyrka över i vår tid. Då kommer hela organisationen att bli totalt kontrollerad av de politiskt korrekta, vänsteraktivistiska, pro-islamska, sekulära och antisemitiska krafterna samt domineras av den socialdemokratiska djupa statens inflytande. Då är den ettusenetthundranittioett år långa obrutna kristna epoken 830-2021, om än under olika huvudmän, för alltid bruten. I så fall kommer epoken i framtiden (100 till 500 års sikt) att omtalas som startad av den frankiske munken Ansgar och avslutad av den tyska kvinnan Antje. Ett lika sorgligt som befängt öde för en tidigare både kraftfull och beryktad nationell kyrka.

Det är inget mindre som står på spel i september i år i Sverige.

Den falska och felaktiga styggelsen RF:1974 måste ersättas.

Synnerligen viktig, tydlig och klargörande redogörelse för den mentala villfarelse som präglar RF:1974, utöver alla funktionella och juridiska tillkortakommanden som präglar detta slarviga hastverk.

Den felaktiga översättningen från FN-deklarationen är dock uttryck för allt annat än inkompetens, slarv, hafsverk och olycksfall i arbetet. Den är exakt det som här i Sörmans artikel framtonar, nämligen ”… att alla alltid är lika värda att ha det lika bra. Alla ska ha lika mycket pengar, lika mycket anseende, lika mycket status. // … ett evighetsprojekt som alltid kräver mer resurser …”. Formuleringen i grundlagen är medvetet och noggrant planerad samt avsiktligt utformad för att uppnå just detta syfte.

De flesta som formulerade detta och alla som därefter har stött formuleringen och syftet med den, har naturligtvis klart för sig riktigheten i Jean-Jacques Rousseaus iakttagelse av ”en ’naturlig ojämlikhet’ som har med människors olika naturliga förutsättningar att göra. Och den ojämlikheten går det inte att göra mycket åt.” Man accepterar emellertid inte detta och framhärdar därför högst medvetet i denna förnekelse av det uppenbara. Sedan finns det självklart också ett litet antal riktiga idioter som verkligen tror att Rousseau hade fel (exempelvis kommunister).

Sörman påpekar också att det ”är för att vi är människor som vi är värda att behandlas med mänsklig värdighet. Vår mänskliga värdighet mäts i förhållande till alla de varelser som inte är människor.”

Så är det ju naturligtvis och det måste alla andra varelser på vår planet inse och acceptera. Att de finner sig i detta beror på att de inte är medveten om detta förhållandes existens. En helt annan fråga är vad som händer om Jorden en dag får besök av en annan art av varelser, som har samma överhöghetsinställning till sig själva som vi människor har i förhållande till andra varelser. Många astronomer och filosofer ser fram emot en sådan visit, men det gör absolut inte jag då jag tror att resultatet blir förödande.

Hela den politiska apparaten i Sverige har anpassats till att verka för innebörden i och syftet med skaparnas formulering i 2 § RF:1974, med förödande politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser, som på sikt hotar att slita sönder och bankruttera landet, vilket kan komma att få upplevas av alla nu levande svenskar under femtio års ålder.

Alla valda svenska politiker sedan år 1866 (den stora författningsreformen) har med sannolikhet gränsande till visshet varit medvetna om det sanna och riktiga i Rousseaus framställning, men bara en handfull av alla dessa har haft modet att hävda det på samma sätt som vår store nationalskald Verner von Heidenstam.

DET GODA SAMHÄLLET

“Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde”. Så står det i vår svenska grundlag. Men vad betyder egentligen det här med alla människors lika värde? Många har kritiserat begreppet och vissa tycker att det inte betyder någonting. Men kanske ska det bara förstås som att vi genom vår mänsklighet är värda att stå lika inför lagen. Problemet är snarare att begreppet kan tolkas som att likheten också gäller vad vi gör med vår likvärdiga mänsklighet:

Visa originalinlägg 1 353 fler ord

”Allas lika värde” är en förvrängning och en lögn.

Oxenstiernas artikel är synnerligen klargörande. Nu kan ingen hävda att den svenska översättningen av det engelska uttrycket ”equal in dignity” är ett olycksfall i arbetet med översättningen. Det är utan tvekan inte en felaktig översättning, utan en medveten förvrängning vid översättandet.

Många har nog trott att frasen ”allas lika värde” skapades vid tiden för tillkomsten för1974 års Regeringsform, men Oxenstierna klargör tydligt att begreppet såg dagens ljus redan på 1940-talet. FN-deklarationen blir 73 år i år, och så länge har alltså den medvetna strävan till kollektivistisk indoktrinering varit rådande ifråga om allas-lika-värde-principen från socialisternas sida.

I oktober månad i år är det etthundra år sedan Hjalmar Branting tillträdde som statsminister (för andra gången). Under denna sekellånga tid har socialisterna innehaft regeringsmakten under den stora merparten av tiden. Tyvärr har deras motståndarsida (icke-socialisterna) inte arbetat med samma tidsperspektiv för ögonen, och inte heller observerat vidden av den samhällsundergrävande verksamheten som socialisterna arbetat med under samma tid.

Under de första femtio åren bedrev man huvudsakligen verksamheten inom politiken, men under de senare femtio åren flyttades fokus över till kulturen, statsförvaltningen och näringslivet. Den epoken inleddes med etableringen av RF:1974. Gradvis under denna senare del kom man också ideologiskt att bemäktiga sig den massmediala sfären i samhället. Utan den hade man inte kunnat genomtrumfa ”Värdegrunden” inom kultur, förvaltning och näringsliv. Utöver dessa tre samhällets grundstenar tillkommer sedan också den stora merparten av föreningslivet i Sverige och de flesta NGO:er i landet.

Det finns ingen definition eller förklaring till begreppet ”värdegrunden” mer än bekännelseformuleringen ”allas lika värde”. Detta är ingen slump, utan beror på att socialisterna medvetet använder begreppet för att dela upp människorna i ”vi och dom” som man brukar säga. Vi i detta fall är socialisterna och dom är i stort sett övriga, med särskild betoning på dissidenter av alla slag, oppositionella, oliktänkande och framför allt alla konkurrenter om hegemonin i samhället.

DET GODA SAMHÄLLET

Man ser ofta debattörer som hävdar att den svenska värdegrundstesen om ”alla människors lika värde” skulle vara en felöversättning från FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Där står det i artikel 1 att vi människor är equal in dignity, vilket korrekt översatt ju skulle bli lika i värdighet.

Visa originalinlägg 512 fler ord

Sverige måste få en ny regeringsform.

Att en felöversättning från engelska språket medvetet är införd i en av rikets grundlagar, visar med all tydlighet att Sverige alltför länge har varit en lumpbod, närmare bestämt sedan år 1975. Den aktuella grundlagen kan närmast beskrivas som spunnet socker, om vi vet alla vad som händer när spunnet socker träffas av verklighetens regn.

RF:1974 måste i sin helhet avvecklas och ersättas med en ny, som har 1809 års RF som ledstjärna såväl till språkdräkt som till innehåll. Frågan är bara om det går att förverkliga utan konsulter från något av våra grannländer?

DET GODA SAMHÄLLET

Vår viktigaste grundlag, Regeringsformen, innehåller storslagna formuleringar om alla människors lika värde. Tyvärr kompletteras inte dessa universalistiska ordalydelser med de begränsningar i ambitionsnivån som rimligtvis borde gälla för en enskild nation. Inkonsekvensen i vår grundlag speglar den inkonsekvens som finns överlag i de nationella politiska rörelser som egentligen inte tror på nationen. På sikt behöver grundlagen revideras.

Visa originalinlägg 742 fler ord

Staten och civilsamhället.

Det är mycket viktigt att ”det allmännas” (alltså statens) makt begränsas till att omfatta ett så litet område som möjligt. Det är framför allt viktigt att ett samhälle, d.v.s. ett land och/eller en nation, till sin mycket stora dominerande del består av ett civilsamhälle och en mycket liten mindre del av en statsmakt.

Civilsamhället bör bestå av fria och oberoende röstberättigade medborgare, som i fria och allmänna val utser de personer som ska vara huvudmän i staten, och dessa ska vid straffansvar vara juridiskt ansvariga för sina handlingar i ämbetet.

Staten år sin sida ska bara ha uppgifter som ingen enskild person eller entitet kan sköta, t. ex. krigsmaktens uppgifter och plikt, ordningsmaktens uppgifter och befogenheter, domstolarna, allmänna nationella val, fängelseväsendet, räddningstjänstens alla arbetsuppgifter, stora nationella sjukhus, smittskydd, luft- och vattenvård, kust- och territorialvattenskydd, allmänna skolor och högre lärosäten, byggnations- och infrastrukturplanering och samordning, tullväsende, reglering av sjö- och flygtrafik, riksangelägen kultur- och fornminnesvård, begravningsväsende, utrikesförvaltning, skötsel av farleder och isbrytning, livsmedelskontroll, djurskydd, jaktreglering, skatteuppbörd och ytterligare några smärre uppgifter.

Staten ska bara ge skydd och asyl åt utländska personer som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och aldrig släppa in personer som begått brott i andra länder. Staten ska aldrig dela ut nya medborgarskap, med undantag för honorärmedborgarskap till särskilt framstående och välförtjänta utlänningar.

Staten ska inte äga eller driva någon form av företag, särskilt och absolut inte företag inom massmedier eller opinionsbildande verksamhet. Staten ska inte bedriva någon verksamhet för utrikes bistånd, utan sådant ska ske inom civilsamhället på frivillig väg. Staten ska aldrig få bedriva propaganda för någonting, med särskilt undantag för landets försvar, lagens upprätthållande, den allmänna ordningen, den svenska kulturens bevarande och sedernas förfining.

https://morklaggning.wordpress.com/2021/03/22/tio-bud-om-makten/

Invandring och mörkläggning


För att en demokrati skall fungera, menade den amerikanske sociologen C. Wright Mills att det krävs en upplyst allmänhet, inte en oupplyst massa. Det ligger emellertid inte i makthavarnas intresse med en upplyst allmänhet, eftersom en sådan ställer krav på makthavarna och därmed både begränsar och ifrågasätter dess makt. Maktutövning reser motstånd, och det finns således alltid en möjlighet att motståndet förändrar eller till och med kastar ett samhälles maktstruktur över ända. Mills myntade också i mitten av 1950-talet begreppet makteliten, och syftade därvid på det som i dag brukar kallas för den djupa staten, alltså de som styrde ett land, oavsett vilket parti och vilka politiker som medborgarna röstade på. Wikipedia skriver:

Ordet ”Makteliten” har levt kvar i en mer allmän betydelse som beteckning på olika konstellationer av personer i ledande positioner som samverkar för att tillskansa sig rikedomar, makt och fördelar som går bortom de…

Visa originalinlägg 961 fler ord

Det gångna ropar till oss om en hotande fara!

Den här artikeln av Nils Bejerot, här publicerad av Karl-Olov Arnstberg, bör läsas av alla röstberättigade svenskar. Det räcker inte att vi röstar i allmänna val, vi måste också göra något radikalt åt de svenska privatägda pappersmassmedierna, privatägda TV4 och det statliga åsiktsmonopolet SVT/SR. Om vi inte gör det är det inte lönt att rösta, eftersom riksdagspartierna styrs av de svenska medierna och globalistiska intressen i utlandet.

https://morklaggning.wordpress.com/2021/03/09/massmedia-makt-utan-ansvar/

Vi ska inte glömma då och vi ska kämpa nu!

Ur de brev från Sveriges Radios dåvarande styrelseordförande Per Eckerberg till både statsminister Tage Erlander och kommunikationsminister Gösta Skoglund beskrivs radiosändaren på Östersjön vid Ornö utanför Stockholm som ett direkt hot mot den svenska demokratin.

Jack Kotschack beskrivs genomgående som “en skum finsk flykting” och på ledarsidorna menade man att

“Jack S. Kotschack utmanar det svenska samhället med hjälp av oljepengar från Dallas och under en flagga från familjen Somozas diktatur Nicaragua”.

Ja, vi känner igen det här idag också, statens och MSM:s misstänkliggörande och förtal av legitim opposition och yttrandefrihet.

Makt och legitimitet

Världens folk är utsatta för en mängd kvalificerade bedrägerier, men störst av dem alla är demokratibedrägeriet. Här levererar KOA en utmärkt koncentrerad sammanfattning.

Invandring och mörkläggning


I Thailand har den styrande militärjuntan fört en politik som förhindrat covid att sprida sig i landet, medan regering och myndigheter i Sverige visat sig i stort sett inkompetenta, när det gäller att skydda det folk, i vars namn de utövar sin makt. Det legitimerar givetvis inte militärstyret, men det visar att när maktutövningen hanteras empiriskt, så är det inte alltid så att demokratiskt tillsatta regeringar är bäst på att styra ett land.

Fick jag frågan vad makt betyder, så skulle jag svara att det är rätten att bestämma. För säkerhets skull googlade jag begreppet. Wikipedia definierar maktbegreppet lite annorlunda, som förmågan att driva igenom sin vilja, trots motstånd. Makt blir med det synsättet ett nollsummespel. Det som den ene vinner, förlorar den andre. Det är både lite för abstrakt och psykologiserande för min smak. En politisk ledare kan givetvis föra en politik som gör att alla vinner, eller förlorar.

Visa originalinlägg 1 409 fler ord

”Ett varningsord”

Sven Hedins pamflett ”Ett varningsord” är lika aktuell idag som år 1912. Då tog det bara två år för Det stora kriget (WWI) att komma. Jämförelsevis är Sverige betydligt sämre rustat idag än det var år 1914. Detta inte på grund av otur eller öde utan politikernas oduglighet. Det är heller ingen idé att försöka starta en insamlig idag, för allmänheten har inga egna reda och disponibla pengar. Sverige är idag i ett sämre militärt och ekonomiskt läge än år 1912. För detta är politikerna ansvariga, men folket är ansvarigt för de politiker vi har. Inrikespolitiskt har Sverige inte varit i lika stort behov av ”Ett varningsord” sedan Engelbrekt Engelbrektssons dagar för drygt femhundraåttio år sedan.

DET GODA SAMHÄLLET

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Upptäcktsresanden och högermannen Sven Hedin utger den 15 januari 1912 pamfletten Ett varningsord, vilken sprids i en miljon exemplar. Pamfletten är ett inlägg i den svenska försvarsdebatten, där Hedin propagerar för ett starkt försvar under de rådande tiderna, då flera europeiska stormakter kapprustar. Som svar på pamfletten utger de tre socialisterna Zeth Höglund, Fredrik Ström och Hannes Sköld året därpå Det befästa fattighuset, där de istället propagerar för sociala reformer.

Visa originalinlägg 123 fler ord