”Konstnären Lars Vilks och två poliser döda i olycka”

Ja, eller hur?

Det här är en ”olycka” av samma typ och av samma innebörd som MS Estonias förlisning.

Sanningen om det här kommer att mörkas av politiker, myndigheter och MSM på samma sätt.

En stor förlust för Sveriges och världens yttrandefrihet. Han tillhörde de allra största tillsammans med Salman Rushdie och Ayaan Hirsi Ali.

Tro ingenting annat än att det svenska PK-etablissemanget – politiken, den djupa staten och medierna – kommer att glädja sig oförbehållet, men man kommer naturligtvis inte att visa det offentligt utan skapa en orgie av hyckleri istället.

Tack för din fina satirteckning Kjell Nilsson-Mäki. Den är en oslagbart träffande bild av det obehagligt sjuka offentliga Sverige.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkjell.nilssonmaki%2Fposts%2F10159411965573859&show_text=true&width=500

“Tal till Fruentimret angående Könets goda ryckte” från 1732.

Ja, Mira Aksoy, liksom Olof von Dahlin, tar bladet från munnen och säger som det är. De historiska exemplen från antiken till idag är närmast oändliga, men aldrig i historien har det varit så markant tydligt som idag i västerlandet. Det är mycket viktigt att detta fenomen idag enbart gäller för gamla världen och dess avlägg på andra kontinenter.

En historisk person som tidigt insåg förhållandet (första decenniet av 600-talet e. Kr.) var affärsmannen sedermera profeten Muḥammad ibn ‘Abdullâh. Senare och som religionsstiftare formade han en idélära om förhållandet mellan män och kvinnor, som tyvärr slog över i motsatsen till det han kritiserade, d.v.s. en mycket starkt kvinnofientlig religiopolitisk doktrin, som slutade i en på hednisk grund skapad instruktionsbok, Koranen, och de tillhörande haditherna (levnadsteckningar).

I denna fråga är världen idag delad i två halvklot – det kvinnodominerade västerländska feministiska och politiskt korrekta matriarkatet, och det mansdominerade orientaliska maskulina och religiöst grundade dogmatiska patriarkatet.

Två hiskligt dystopiska framtidsvisioner är jag böjd att säga.

Tack Mira för ditt inlägg. Detta bör påpekas varje dag till man uppnår jämlikhet mellan könen i den politiskt korrekta och hycklande västvärlden.

Riksdagsvalet i Sverige 2022 måste övervakas av OSSE:s observatörer – för demokratins skull.

”Expert slår fast: Aftonbladets opinionsundersökningar är falska.”

Detta är synnerligen allvarligt. Som en följd måste man ställa frågan; Hur långt är steget mellan medvetet falska opinionsundersökningar och rent valfusk?

Frågan kommer bli aktuell till hösten nästa år mot bakgrund av vad som hände under valet 2018, när Valmyndighetens centraldator havererade mitt under valnatten. När den åter gick upp var siffrorna märkbart förändrade. Ett fenomen som även uppträdde under det amerikanska presidentvalet 2020.

Eftersom valet 2022 blir det mest avgörande ödesvalet i Sverige någonsin, är det nödvändigt att redan nu börja tänka på att bilda opinion för att be OSSE om en massiv insats av deras valobservatörer i Sverige nästa år.

Det finns mycket som talar för att vi inte kan lita på vare sig myndigheter eller traditionella massmedier i denna fråga. Vi kommer att behöva såväl vår egen alternativmedia, utländsk kvalitetspress och valobservatörer på plats, så att vi inte blir blåsta på vår demokrati av överheten.

Svenska Kyrkans historiska ödesval.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Då avgörs det om vår kyrka kan återföras till att vara ett kristet trossamfund av traditionellt västerländskt snitt. För det krävs att den socialdemokratiska hegemonin över Kyrkomötet bryts, och ersätts av de krafter som vill avskaffa politiseringen, hejda sekulariseringen, göra slut på det pro-islamska inflytandet och tillintetgöra den subversiva mentala förgiftningen av det svenska samhället.

För detta behövs en total mobilisering av alla goda krafter med medlemskap och rösträtt i kyrkan. Om inte detta trendbrott och denna maktväxling sker i årets val, är slaget om fädrens kyrka över i vår tid. Då kommer hela organisationen att bli totalt kontrollerad av de politiskt korrekta, vänsteraktivistiska, pro-islamska, sekulära och antisemitiska krafterna samt domineras av den socialdemokratiska djupa statens inflytande. Då är den ettusenetthundranittioett år långa obrutna kristna epoken 830-2021, om än under olika huvudmän, för alltid bruten. I så fall kommer epoken i framtiden (100 till 500 års sikt) att omtalas som startad av den frankiske munken Ansgar och avslutad av den tyska kvinnan Antje. Ett lika sorgligt som befängt öde för en tidigare både kraftfull och beryktad nationell kyrka.

Det är inget mindre som står på spel i september i år i Sverige.

Den falska och felaktiga styggelsen RF:1974 måste ersättas.

Synnerligen viktig, tydlig och klargörande redogörelse för den mentala villfarelse som präglar RF:1974, utöver alla funktionella och juridiska tillkortakommanden som präglar detta slarviga hastverk.

Den felaktiga översättningen från FN-deklarationen är dock uttryck för allt annat än inkompetens, slarv, hafsverk och olycksfall i arbetet. Den är exakt det som här i Sörmans artikel framtonar, nämligen ”… att alla alltid är lika värda att ha det lika bra. Alla ska ha lika mycket pengar, lika mycket anseende, lika mycket status. // … ett evighetsprojekt som alltid kräver mer resurser …”. Formuleringen i grundlagen är medvetet och noggrant planerad samt avsiktligt utformad för att uppnå just detta syfte.

De flesta som formulerade detta och alla som därefter har stött formuleringen och syftet med den, har naturligtvis klart för sig riktigheten i Jean-Jacques Rousseaus iakttagelse av ”en ’naturlig ojämlikhet’ som har med människors olika naturliga förutsättningar att göra. Och den ojämlikheten går det inte att göra mycket åt.” Man accepterar emellertid inte detta och framhärdar därför högst medvetet i denna förnekelse av det uppenbara. Sedan finns det självklart också ett litet antal riktiga idioter som verkligen tror att Rousseau hade fel (exempelvis kommunister).

Sörman påpekar också att det ”är för att vi är människor som vi är värda att behandlas med mänsklig värdighet. Vår mänskliga värdighet mäts i förhållande till alla de varelser som inte är människor.”

Så är det ju naturligtvis och det måste alla andra varelser på vår planet inse och acceptera. Att de finner sig i detta beror på att de inte är medveten om detta förhållandes existens. En helt annan fråga är vad som händer om Jorden en dag får besök av en annan art av varelser, som har samma överhöghetsinställning till sig själva som vi människor har i förhållande till andra varelser. Många astronomer och filosofer ser fram emot en sådan visit, men det gör absolut inte jag då jag tror att resultatet blir förödande.

Hela den politiska apparaten i Sverige har anpassats till att verka för innebörden i och syftet med skaparnas formulering i 2 § RF:1974, med förödande politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser, som på sikt hotar att slita sönder och bankruttera landet, vilket kan komma att få upplevas av alla nu levande svenskar under femtio års ålder.

Alla valda svenska politiker sedan år 1866 (den stora författningsreformen) har med sannolikhet gränsande till visshet varit medvetna om det sanna och riktiga i Rousseaus framställning, men bara en handfull av alla dessa har haft modet att hävda det på samma sätt som vår store nationalskald Verner von Heidenstam.

DET GODA SAMHÄLLET

“Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde”. Så står det i vår svenska grundlag. Men vad betyder egentligen det här med alla människors lika värde? Många har kritiserat begreppet och vissa tycker att det inte betyder någonting. Men kanske ska det bara förstås som att vi genom vår mänsklighet är värda att stå lika inför lagen. Problemet är snarare att begreppet kan tolkas som att likheten också gäller vad vi gör med vår likvärdiga mänsklighet:

Visa originalinlägg 1 353 fler ord

”Allas lika värde” är en förvrängning och en lögn.

Oxenstiernas artikel är synnerligen klargörande. Nu kan ingen hävda att den svenska översättningen av det engelska uttrycket ”equal in dignity” är ett olycksfall i arbetet med översättningen. Det är utan tvekan inte en felaktig översättning, utan en medveten förvrängning vid översättandet.

Många har nog trott att frasen ”allas lika värde” skapades vid tiden för tillkomsten för1974 års Regeringsform, men Oxenstierna klargör tydligt att begreppet såg dagens ljus redan på 1940-talet. FN-deklarationen blir 73 år i år, och så länge har alltså den medvetna strävan till kollektivistisk indoktrinering varit rådande ifråga om allas-lika-värde-principen från socialisternas sida.

I oktober månad i år är det etthundra år sedan Hjalmar Branting tillträdde som statsminister (för andra gången). Under denna sekellånga tid har socialisterna innehaft regeringsmakten under den stora merparten av tiden. Tyvärr har deras motståndarsida (icke-socialisterna) inte arbetat med samma tidsperspektiv för ögonen, och inte heller observerat vidden av den samhällsundergrävande verksamheten som socialisterna arbetat med under samma tid.

Under de första femtio åren bedrev man huvudsakligen verksamheten inom politiken, men under de senare femtio åren flyttades fokus över till kulturen, statsförvaltningen och näringslivet. Den epoken inleddes med etableringen av RF:1974. Gradvis under denna senare del kom man också ideologiskt att bemäktiga sig den massmediala sfären i samhället. Utan den hade man inte kunnat genomtrumfa ”Värdegrunden” inom kultur, förvaltning och näringsliv. Utöver dessa tre samhällets grundstenar tillkommer sedan också den stora merparten av föreningslivet i Sverige och de flesta NGO:er i landet.

Det finns ingen definition eller förklaring till begreppet ”värdegrunden” mer än bekännelseformuleringen ”allas lika värde”. Detta är ingen slump, utan beror på att socialisterna medvetet använder begreppet för att dela upp människorna i ”vi och dom” som man brukar säga. Vi i detta fall är socialisterna och dom är i stort sett övriga, med särskild betoning på dissidenter av alla slag, oppositionella, oliktänkande och framför allt alla konkurrenter om hegemonin i samhället.

DET GODA SAMHÄLLET

Man ser ofta debattörer som hävdar att den svenska värdegrundstesen om ”alla människors lika värde” skulle vara en felöversättning från FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Där står det i artikel 1 att vi människor är equal in dignity, vilket korrekt översatt ju skulle bli lika i värdighet.

Visa originalinlägg 512 fler ord

Sverige måste få en ny regeringsform.

Att en felöversättning från engelska språket medvetet är införd i en av rikets grundlagar, visar med all tydlighet att Sverige alltför länge har varit en lumpbod, närmare bestämt sedan år 1975. Den aktuella grundlagen kan närmast beskrivas som spunnet socker, om vi vet alla vad som händer när spunnet socker träffas av verklighetens regn.

RF:1974 måste i sin helhet avvecklas och ersättas med en ny, som har 1809 års RF som ledstjärna såväl till språkdräkt som till innehåll. Frågan är bara om det går att förverkliga utan konsulter från något av våra grannländer?

DET GODA SAMHÄLLET

Vår viktigaste grundlag, Regeringsformen, innehåller storslagna formuleringar om alla människors lika värde. Tyvärr kompletteras inte dessa universalistiska ordalydelser med de begränsningar i ambitionsnivån som rimligtvis borde gälla för en enskild nation. Inkonsekvensen i vår grundlag speglar den inkonsekvens som finns överlag i de nationella politiska rörelser som egentligen inte tror på nationen. På sikt behöver grundlagen revideras.

Visa originalinlägg 742 fler ord

Staten och civilsamhället.

Det är mycket viktigt att ”det allmännas” (alltså statens) makt begränsas till att omfatta ett så litet område som möjligt. Det är framför allt viktigt att ett samhälle, d.v.s. ett land och/eller en nation, till sin mycket stora dominerande del består av ett civilsamhälle och en mycket liten mindre del av en statsmakt.

Civilsamhället bör bestå av fria och oberoende röstberättigade medborgare, som i fria och allmänna val utser de personer som ska vara huvudmän i staten, och dessa ska vid straffansvar vara juridiskt ansvariga för sina handlingar i ämbetet.

Staten år sin sida ska bara ha uppgifter som ingen enskild person eller entitet kan sköta, t. ex. krigsmaktens uppgifter och plikt, ordningsmaktens uppgifter och befogenheter, domstolarna, allmänna nationella val, fängelseväsendet, räddningstjänstens alla arbetsuppgifter, stora nationella sjukhus, smittskydd, luft- och vattenvård, kust- och territorialvattenskydd, allmänna skolor och högre lärosäten, byggnations- och infrastrukturplanering och samordning, tullväsende, reglering av sjö- och flygtrafik, riksangelägen kultur- och fornminnesvård, begravningsväsende, utrikesförvaltning, skötsel av farleder och isbrytning, livsmedelskontroll, djurskydd, jaktreglering, skatteuppbörd och ytterligare några smärre uppgifter.

Staten ska bara ge skydd och asyl åt utländska personer som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och aldrig släppa in personer som begått brott i andra länder. Staten ska aldrig dela ut nya medborgarskap, med undantag för honorärmedborgarskap till särskilt framstående och välförtjänta utlänningar.

Staten ska inte äga eller driva någon form av företag, särskilt och absolut inte företag inom massmedier eller opinionsbildande verksamhet. Staten ska inte bedriva någon verksamhet för utrikes bistånd, utan sådant ska ske inom civilsamhället på frivillig väg. Staten ska aldrig få bedriva propaganda för någonting, med särskilt undantag för landets försvar, lagens upprätthållande, den allmänna ordningen, den svenska kulturens bevarande och sedernas förfining.

https://morklaggning.wordpress.com/2021/03/22/tio-bud-om-makten/

Invandring och mörkläggning


För att en demokrati skall fungera, menade den amerikanske sociologen C. Wright Mills att det krävs en upplyst allmänhet, inte en oupplyst massa. Det ligger emellertid inte i makthavarnas intresse med en upplyst allmänhet, eftersom en sådan ställer krav på makthavarna och därmed både begränsar och ifrågasätter dess makt. Maktutövning reser motstånd, och det finns således alltid en möjlighet att motståndet förändrar eller till och med kastar ett samhälles maktstruktur över ända. Mills myntade också i mitten av 1950-talet begreppet makteliten, och syftade därvid på det som i dag brukar kallas för den djupa staten, alltså de som styrde ett land, oavsett vilket parti och vilka politiker som medborgarna röstade på. Wikipedia skriver:

Ordet ”Makteliten” har levt kvar i en mer allmän betydelse som beteckning på olika konstellationer av personer i ledande positioner som samverkar för att tillskansa sig rikedomar, makt och fördelar som går bortom de…

Visa originalinlägg 961 fler ord